SALGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Betaling: Netto kontant. Ved ordre over 100.000 kr. betales der 50 % ved ordrelægning og 50 % før endelig levering.

Manglende betaling i henhold til betalingsbetingelserne medfører et rykkergebyr på kr. 100,00 samt pligt til at betale renter med 2 % pr. måned fra forfaldsdatoen.

Garanti nye maskiner er 1 år og 1 års reklamations ret, brugte maskiner sælges uden garanti, hvis ikke andet er aftalt.

Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden for 12 måneder fra den dag, materiellet blev leveret til køberen. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter, at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på mangelfuld måde eller mangler der på anden måde kan henføres til købers forhold. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage eller forringelse. Ansvaret omfatter endvidere ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning sker for købers regning. Reklamation skal ske skriftlig straks efter, at manglen er eller burde have været opdaget, og manglende rettidig reklamation medfører, at kunden fortaber sine misligholdelsesbeføjelser.

1. Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Sælgers tilbud er kun gældende i 20 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

1.1 Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet.

2.1 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

2. Priser og leveringssted
Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse. Levering og overdragelse af risiko foregår ved aflæsning, køber står selv for aflæsning, og placering af maskine på pladsen, hvis ikke andet er aftalt. Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt. I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Sælgers side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance. Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

Betaling:
Netto kontant. Hvis ikke andet er oplyst

Manglende betaling i henhold til betalingsbetingelserne medfører et rykkergebyr på kr. 100,00 samt pligt til at betale renter med 2 % pr. måned fra forfaldsdatoen.

Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

5. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse
Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt. Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

6 Annullering og ændring af ordrer
Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren. Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

7. Undersøgelsespligt og reklamation
Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler. Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælgerbesked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 1 år efter levering har fundet sted. Undlader Køber, at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

Emballage:
Karton / træpalle / trækasse inkluderet i prisen.

Returnering
Leverede varer kan kun returneres efter nærmere aftale og maksimalt 14 dage efter leveringsdatoen. Skal leveres tilbage i samme emballage og i nogenlunde samme stand. Varer der er hjemtaget eller tilpasset individuelt på købers foranledning, tages ikke retur.

Garanti:
Der ydes 1 års garanti fra leveringtidspunktet. Garantien dækker levering af nye dele mod returnering af de defekte dele. Evt. driftstab er ikke omfattet af garantien.

Annullering og ændring af ordrer
Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren. Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

8. Mangler
Sælger påtager sig i en periode på 12 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen. Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt/serviceret i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten. Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret. Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger afhjælpe manglen. Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del. Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Dokumentation:
I Danmark udleveres dansksproget materiale i størst mulig udstrækning. I andre lande udleveres dokumentationen primært på engelsk.

Ejendomsforbehold:
JHM Service/ JHM easyline bevarer ejendomsretten til leverancen er 100 % betalt.

Transportskader: Skader skal straks anmærkes i fragtbrevet og transportøren skal omgående gøres ansvarlig. Ved manglende anmærkning kan der ikke gøres noget krav gældende.

Kontor & værksted
  • Møgelvej 167 7752 Snedsted
  • Vi har telefontid 08:00 - 16:00
Kontakt
  • +45 30 94 33 20
  • info@jhmservice.dk
  • Følg med på vores facebook
CVR-nr. 28467079 © 2024 Jhm Service / johnny hedegaard
SALGS- OG BETALINGSBETINGELSER